Regulamin sprzedaży usług 

Postanowienia wstępne 

Sprzedawcą jest: 

Nazwa firmy: E1Gokart s.c. 

Adres firmy: Ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce 

NIP: 657-292-08-39 

Ze sprzedawcą można kontaktować się: 

pod adresem email: kielce@e1gokart.pl 

pod adresem: Ul. Batalionów Chłopskich 50e, Kielce 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Wejściówek. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron  a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.). 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu. 

 • 1.Definicje
 • Klient  – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nie osiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.  
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 • Sprzedawca – Podmiot sprzedający możliwość skorzystania z usługi w obiekcie usługowym. Dane rejestrowe i kontaktowe do Sprzedawcy widoczne są w Panelu sprzedaży, tuż pod przyciskiem finalizacji zamówienia.   
 • Wejściówka – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi (np. wstęp do aquaparku, wstęp do atrakcji, wstęp do muzeum, karnet na fitness, wstęp na warsztaty, skorzystanie z wycieczki, usługa kosmetyczna itd.) zawartej ze Sprzedawcą, w określonym lub do określonego na Wejściówce terminie, w godzinach i datach otwarcia obiektu usługowego i, o ile jest to wyraźnie wskazane podczas zakupu i na Wejściówce, po uprzedniej rezerwacji terminu. W przypadku braku informacji na Wejściówce dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać z usług, Wejściówka upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Wejściówek.  
 • System płatności online – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013. 
 • Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy. 
 • 2.  Informacje ogólne wskazujące sposób skorzystania z oferty

Celem realizacji karnetu lub vouchera jest przedstawienie kuponu w formie wydruku lub na telefonie czy innym urządzeniu elektronicznym w recepcji toru przy ul. Batalionów Chłopskich 50e w Kielcach. 

 • 3. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczn
 • Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży: 
 • usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy, 
 • usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, 
 • usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Wejściówki.
 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługa języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub lub innej przeglądarki kompatybilnej; posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 
 • 4. Zasady świadczenia usług droga elektroniczna oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 
 • Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Wejściówki, która zostaje zakończona po przesłaniu Wejściówki na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 • Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Wejściówki, usługa przestania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Wejściówkę, zgodnie z zasadami opisanymi w  rozdziale 4.  
 • Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki następuje po zawarciu umowy sprzedaży Wejściówki. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Wejściówki Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.  
 • Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Panel sprzedaży oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. 

 

 • 5. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty 
 • W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Wejściówki lub Wejściówek dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Regulamin Obiektu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.   W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane. 
 • Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.  
 • Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online. 
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System płatności online. Dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz formy płatności następujących kart: 
 • Visa 
 • Visa Electron 
 • MasterCard 
 • MasterCard Electronic 
 • Maestro 
 • W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli System płatności online nie odnotuje płatności za zamówienie w określonym czasie, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Wejściówek należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.  
 • Klient, który dokona skutecznej zapłaty, zawiera umowę sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie Wejściówki na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży. 
 • Wejściówka stanowi dowód zakupu. 
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupioną Wejściówkę, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Wejściówek sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.  
 • Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.  
 • Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystania z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Wejściówce a także na warunkach Regulaminu Obiektu, o ile tej Regulamin Obiektu został wskazany podczas zakupu. 
 • Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży. 
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży. 
 • Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych. 
 • 6. Odstąpienie od umowy 
 • Dla Wejściówek, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to  z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).  
 • Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli: 
 • Wejściówka nie została wykorzystana przez Klienta, 
 • data realizacji Wejściówki nie została jeszcze przekroczona, 

w ciągu 14 dni od zakupu Wejściówki Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, która jest przedmiotem zwrotu.  

O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Wejściówki. 

Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę.  W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Wejściówki  i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klienta nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Wejściówki, której dotyczy umowa. 

 • 7. Reklamacje, Rękojmia za wady 
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby usługi objęte Wejściówką były świadczone bez wad i zgodnie z opisem usługi. 
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.  
 • Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy ze Sprzedawcą.  
 • Reklamacje należy kierować pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży, Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.         
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia. 
 • Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. 
 • W przypadku braków w reklamacji (np. braku dołączenia Wejściówki) Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.  
 • Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi Świadczonej drogą elektroniczną. W takim przypadku Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu 
 • 8. Spory
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.  
 • W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).  
 • 9. Postanowienia końcowe
 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.  
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.  
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).  
 • Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).